CHAG00002 - Charade Series 2 : Can't Fight Love

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-10 16:11:41

CHAG00002 - Charade Series 2 : Can't Fight Love


“Kung ayaw ko sa isang bagay, kahit sino pa ang pumilit sa akin, hindi ko gagawin. Bago pa man nila ako kausapin, plano ko nang alukin ka ng kasal. Wala na akong magawa. I’ve fallen so bad!”

 “Forget what happened,” malumanay na utos ni Adrien kay Tasya. Ang tinutukoy ni Adrien ay ang muntik nang paglalapat ng kanilang mga labi.
“Bakit? May nangyari ba?” bale-wala namang sabi ni Tasya. Tama si Adrien, kailangan nga niya iyong kalimutan dahil sa simula pa lang ay hindi na nila gusto ang isa’t isa.
“Cut the bullshit, Tasya! We both know what happened. And I want you to forget it. Huwag kang mag-ilusyon sa akin.”
Nagpanting ang mga tainga ni Tasya. Pero bakit hindi siya makapag-react? Dahil ba totoong nag-iilusyon nga siya kay Adrien at gusto rin niyang matuloy ang naudlot na halik?
 

social media

Categories