PHR06267 - Ang Pagmamahal Mo Sa Akin

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-08-10 11:10:15

PHR06267 - Ang Pagmamahal Mo Sa Akin

“I loved you when everybody else turned their backs on you. I loved you even though you love somebody else.”

 Tanggap na sana ni Brenda na hanggang magkaibigan lang sila ni Charles. Handa na nga siyang ibaon sa limot ang feelings para sa binata dahil alam niyang imposibleng matugunan nito ang damdamin niya. Hanggang isang araw, nabigla na lang siya sa balitang nakipag-break kay Charles ang girlfriend nitong si Celine para sa nakakatandang kapatid ng binata, si Chance.

Hindi inakala ni Brenda na minsan na rin palang nangyari ang ganoon sa magkapatid. It happened years ago but with another girl named Yvette. Gaya ni Yvette, mas pinili rin ni Celine ang kapatid ni Charles.

Para kay Brenda, hindi deserving si Charles na iwan ng mahal nito. Kung nagawang iwan nina Yvette at Celine ang binata, siya, hindi iyon magagawa. She promised not to leave him even though her love was unrequited.

Pero biglang bumalik si Yvette na first love ni Charles. Saan siya dadalhin ng pagmamahal niyang iyon at ng pangakong hindi iiwan si Charles?

social media

Categories