STAR00003 - Stallion Revisited 3: Devon Fabriquier

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

STAR00003 - Stallion Revisited 3: Devon Fabriquier

“Hindi basta nabubura ang marka ng pagmamahal ng isang Stallion boy.”

Tinanggap ni Mio ang pasya ng mga magulang niya na pakasalan ang lalaking napili ng mga ito para maging asawa niya. Tradisyon ng kanilang pamilya na half Chinese ang arranged marriage kaya ayos lang sa kanya iyon. In any case, kapag hindi naman iyon nag-work out, she could always get an annulment.
Ang hindi lang niya inasahan ay ang lalaking napili ng mga magulang niya para sa kanya. Dahil bukod sa wala ito ni katiting na patak ng dugong-Chinese, ito rin ang lalaking naging dahilan ng matinding pagkabigo niya noong nasa high school siya.
“Hindi lang basta responsibilidad kundi isang moral na obligasyon na protektahan ko ang kaligayahan ng ex-girlfriend ko…” Iyon ang katwiran ni Devon nang tanungin niya ito kung bakit gusto pa rin nitong ituloy ang kasal nila.
Good ‘ol Devon Fabriquier. He just won’t stop giving her headaches and constant reminders how much she was still in love with this adorable jerk.

social media

Categories